Kurumsal Yönetim Politikalar

 

1.    POLİTİKALAR

 
  • ·         Politikalar

Amaç ve Kapsam
 
Emay İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş.’nin (Emay İnşaat), temel kamuyu aydınlatma politikası, EMAY İNŞAAT’in geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.
 
Bilgilendirme Politikası, EMAY İNŞAAT bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; EMAY İNŞAAT’in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.
 
Sorumluluk
 
Bilgilendirme Politikasının takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Politikanın oluşturulmasında, İç Sistemler Koordinatörlüğü yetkilileri, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını getirmektedirler.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu’na “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.
 
“İç Sistemler Koordinatörlüğü” kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.
 
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar
 
Emay İnşaat, “içsel bilgi” yi sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgi olarak tanımlamaktadır. İç Sistemler Koordinatörlüğü, içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, Özel Durumlar Tebliği uyarınca ve Şirketimizce idari sorumluluğu bulunan kişiler oldukları kabul edilmektedir. İçsel bilgiye erişenlerin listesi, Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Emay İnşaat’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Emay İnşaat’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ve bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir.
 
Emay İnşaat, yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerini de idari sorumluluğu bulunan kişiler arasında değerlendirilmektedir.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
 
EMAY İNŞAAT tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:
 
i)   BİST’e Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
 
ii)   Gerektiği hallerde BİST’e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar, faaliyet raporları
 
iii)    Bilgilendirme ve açıklamalar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, kar dağıtımı, genel kurul çağrısı vb.),
 
iv)Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 
v)Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 
vi)   Kurumsal web sitesi (www.emayinsaat.com.tr),
 
 
Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler
 
Özel durum açıklamaları, Emay İnşaat İç Sistemler Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanarak belirlenen süreler dahilinde BİST’e iletilir. Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerin isimleri ve değişiklikler BİST’e bildirilir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında BİST’e elektronik ortamda iletilir.
 
Emay İnşaat, özel durumların gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak, İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapar.
 
Herhangi bir Emay İnşaat çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Emay İnşaat İç Sistemler Koordinatörlüğü ’ne bildirir. Bu durumda, Emay İnşaat İç Sistemler Koordinatörlüğü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak BİST’e iletilmesini sağlar.
 
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
 
Emay İnşaat’in mali tablo ve dipnotları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; gerektiği hallerde KAP’a gönderilerek kamuya açıklanır.
 
Emay İnşaat Yatırımcı İlişkileri web linkinden geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına ulaşılabilir.
 
Şirketimizin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişkilere mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir.
 
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
 
Faaliyet raporu Yönetim Kurulun’un onayından geçirilir ve Şirket web sitesi (www.emayinsaat.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.
 
Faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayını takiben gerektiği hallerde SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir.
 
Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler
 
Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanır.
 
Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
 
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre Genel Müdür ve İç Sistemler Koordinatörlüğü tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.
 
Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.
 
Basın Yayın Organlarında veya Internet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentiler
 
Emay İnşaat ilke olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada yazılı, görsel, işitsel basın-yayın organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi İç Sistemler Koordinatörlüğü ekipleri tarafından piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Prensip olarak ulusal düzeyde yayın yapan basın-yayın organlarında yer alan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bu haber ve söylentilerden yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip olanlarla ilgili olarak özel durum açıklaması yapılır. Bunun dışında piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.
 
Emay İnşaat Web Sitesi (www.emayinsaat.com.tr)
 
Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, www.emayinsaat.com.tr web sitesi etkin olarak kullanılır.
 
Emay İnşaat tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.
 
 
Yürürlük
 
Bu bilgilendirme politikası tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 
  •         İnsan Kaynakları Politikası
 
En önemli sermayesi insan kaynağı olan Emay İnşaat, stratejik düşünebilen, hızlı, atak ve sorumlu çalışma arkadaşları ile ailesini büyütmeyi hedeflemektedir.
 
 Emay İnşaat bu doğrultuda çalışanları için:
Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,
Ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için elverişli işyeri iklimini sağlamak,
Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek,
Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak üzere hareket eder.
 
Emay İnşaat’ta çalışmak Türkiye ve çevresinde birçok insanın hayatına olumlu katkıda bulunma fırsatı yakalamak demektir.
 
  • ·         Ücret Politikası
 Genel
 
Emay İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş.’in (Şirket) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, “eşit işe eşit ücret” prensibini benimsemektedir.
 
Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “piyasa eğilimleri” ve “performans değerlendirmeleri” dikkate alınır.
 
Yıllık ücret artışı, Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.
 
Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı “yan hak paketleri” de sağlanabilir.
 
Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “prim” veya “ödül” alabilir.
 
Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
 
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.
 
 
Yönetim Kurulu
 
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları “huzur hakkı”na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.
 
·         Etik Kurallar
 
Emay İnşaat Etik Kuralları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanlar her türlü ilişkilerinde, işlerinde bu değerlere uyarak, Şirketin ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda müşteriler, tedarikçiler ve şirket dışındaki kişilerin de bu ilkeleri benimsemesi için bu kurallar hazırlanmıştır.
 
 
1. DÜRÜSTLÜK ve GÜVENİLİRLİK
 
Tüm iş süreçlerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza, pay sahiplerimize, tedarikçilerimize, rakiplerimize, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilir ve dürüst olmak hedefimizdir.
 
2. GİZLİLİK ve TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI
 
Gizli ve özel bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.
  
Şirketten ayrılırken de görev nedeniyle haiz olunan gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik vb. çalışmalar dışarı çıkarılmaz.
 
3. ÇIKAR ÇATIŞMASI
 
Emay İnşaat çalışanları, potansiyel ya da gerçek çıkar çatışmasını kapsayacak ilişkiler ve durumlardan uzak durur. Mevcut görevlerinden faydalanarak; şahsi, ailevi veya yakınları vasıtası ile iş ilişkilerinde bulunduğu kişi veya kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamaz.
 
Potansiyel bir çıkar çatışması durumunda yasal ve etik kurallar uygulanır.
 
4. İŞ AHLAKI ve DAVRANIŞLAR
 
Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
 
Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 
Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır kapsamında ya da kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanmaz.
 
Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı menfaat sağlamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul etmez.
 
5. SORUMLULUKLARIMIZ
 
Emay İnşaat yasal sorumluluklarının yanı sıra aşağıda belirtilen tüm sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösterir.
 
5.1 Yasal Sorumluluklarımız
 
Emay İnşaat yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerini, yerel ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyum içinde sürdürür. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar. Bu faaliyetlerini sürdürürken de her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın tarafsız ve eşit mesafede durur.
 
Şirketimizin hazırladığı her türlü mali tablo ve raporlar, ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine uygundur.
 
5.2 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
 
Emay İnşaat, müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa sürede ve en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışır.
 
Müşterilerimizin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, müşterilerimizin şirketimize duyduğu güveni en üst düzeye çıkarmaya çalışır.
 
5.3 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
 
Emay İnşaat, “en değerli varlığımız çalışanımızdır” sloganından hareketle;
 
Çalışanlarına eşit davranır, din, dil, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayrımcılığı yapmaz. Çalışanlarının, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişime ayak uydurması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit eder, uygular. Çalışanlarına güvenli ve en uygun çalışma ortamını sağlamaya özen gösterir.
 
 
5.4 Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
 
Şirketin hisse değerini artırmak için yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı Şirket stratejileri uygular. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, Şirketin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanını verimlilik ilkeleri ve tasarruf bilinciyle yönetir.
 
 
5.5 Tedarikçi / Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
 
Tedarikçilere/ müşterilere olan yükümlülükleri zamanında yerine getirmek için azami özen gösterir. İş yapılan kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur.
 
5.6 Sektöre ve Rakiplere Karşı Sorumluluklarımız
 
Rakipleri ve sektör şirketleriyle etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabet yaratacak eylemlerden kaçınır. Haksız rekabete karşı yasal yollarla etkin bir şekilde mücadele eder.
 
 
5.7 Çevre, Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
 
Şirketimiz çevre ile uyumlu üretim stratejileri kullanır. Evrensel standartlara ve hukuki düzenlemelere uyar. Çevreci üretim teknolojileri kullanmayı ise bir maliyet unsuru olarak görmez.
 
Emay İnşaat, çalışanlarının kamu yararına olan her türlü hizmette aktif olarak yer almasını destekler.
 
5.8 Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız
 
Emay İnşaat topluma karşı olan sosyal sorumluluklarına azami özen gösterir. Eğitim, spor, sağlık ve kültürel faaliyetlerde bulunur ve destekler.
 
  •      İş Güvenliği Politikası
 
Emay İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. (Emay İnşaat) olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Emay İnşaat’ın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
 
Bu doğrultuda;
Ø İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
Ø İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
Ø İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
Ø Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
Ø İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Emay İnşaat’ın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
Ø Emay İnşaat’ı İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
Ø Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
Ø Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
 

Emay İnşaat, projelerde ve projelere ait mimari detaylardaki değiştirme hakkını saklı tutar.
Tüm hakkı saklıdır © Emay İnşaat A.Ş. 2016