Kurumsal Yönetim Komiteler

 


  •          Kurumsal Yönetim Komitesi
 
Yönetim Kurulu’nun tarih ve numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
1. AMAÇ
 
Emay İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde      tarih ve      sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı:
 
Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak;
 
Yönetim Kurulu’na, şirkette çalışacak uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
 
Kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na destek vermek ve yardımcı olmak,
 
Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmaktır.
 
 
3. YETKİ ve KAPSAM
 
Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve yetkilendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.
 
Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.
 
4. KOMİTENİN YAPISI
 
Komite Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
 
Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
 
Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından, gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin üyeleri olanaklar dahilinde, yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir.
 
i)      Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.
 
ii)     Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından ödenmek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.
 
iii)    Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilemezler.
 
iv)   Şirket Genel Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almaz.
 
5. TOPLANTI VE RAPORLAMA
 
Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin; Komite Başkanının sekretarya vasıtası ile yapacağı davet üzerine, üyelerin tamamının katılımı ile Şirket merkezinde toplanır, oybirliği ile karar alır. Önceden Komite üyelerine duyurulmak kaydıyla Komite Başkanı toplantı günü, saati ve yerinde değişiklik yapabilir.
 
Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve saklanır.
 
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırladığı bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunar.
 
Sekretarya, Kurumsal Yönetim Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.
 
6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 
Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin öneminin ve faydalarının şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürü”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
 
Kurumsal Yönetim ve İç Sistemler Koordinatörlüğü ile koordineli çalışır.
 
Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.
 
Yönetim Kurulu’nun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 
Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını değerlendirir ve tespitlerde bulunur. Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
 
Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
 
b. Yönetimsel Kontrol
 
Komite, yönetimsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.
 
Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.
 
c. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
 
Kamuyu Aydınlatma ile ilgili hususları gözetir.
 
Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu ve web sayfasını gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
 
 
d. İç Düzenlemelere Uyum
 
Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar.
 
Şirket etik kurallarını oluşturur.
 
Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin (Etik Kurallar), Şirket Yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.
 
Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.
 
Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.
 
e. Raporlama Sorumluluğu
 
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
 
Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
 
Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na sunar.
 
f. Diğer Sorumluluklar
 
Komite, kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
 
Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
 
Komite, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
 
Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.
 
7. YÜRÜRLÜK
 
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
 
  •     Denetim Komitesi
 
1. TANIM ve AMAÇ
 
Emay İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu bünyesinde            tarih ve       sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.
 
Komite; Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapacaktır.
 
2. YETKİ, KAPSAM ve SORUMLULUK
 
Denetimden sorumlu komite, her türlü denetimin, yeterli veşeffaf birşekilde yapılmasını gözetir.
 
Denetimden sorumlu komite, periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
 
Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu’na raporlar.
 
Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış
işlemleri gözden geçirir.
 
Denetimden sorumlu komite, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, denetimin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
 
Bağımsız denetim kuruluşu ve çalışanlarının bağımsızlığını ve yetkinliğini inceler ve Yönetim Kurulu’na raporlar.
 
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız  denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
 
Şirket muhasebesi ve denetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemesini yapar.
 
Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.
 
3. KOMİTENİN OLUŞUMU
 
Komite en az iki üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.
 
 
4. TOPLANTILAR
 
Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim Kurulu’na sunar.
 
Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşu, denetimden sorumlu komitenin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.
 
Denetimden Sorumlu Komite, gerekli gördüğü takdirde yönetim birimlerinden ayrı olmak üzere bağımsız denetçiler ile toplanarak iç kontrol, finansal tablolar ve özel olarak görüşülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde tartışırlar.
 
Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
 
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve muhafaza edilir.
Komitenin sekreterya işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.
 
 
5. YASALARA ve MEVZUATA UYGUNLUK
 
Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
 
6. YÜRÜRLÜK
 
İşbu, Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları Yönetim Kurulu’nun        tarih ve                         sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 
·         Riskin Erken Saptanması Komitesi
 
1. AMAÇ
 
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
 
2. YETKİ ve KAPSAM
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
 
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
 
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
 
Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,
 
Konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
 
3. KOMİTENİN YAPISI
 
Komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
 
Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir.
 
Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından, gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.
 
4. TOPLANTI VE RAPORLAMA
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 3 kere ve en az iki üyenin katılımı ile toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.
 
Komite almış olduğu kararları Yönetim Kurulu’na sunar.
 
Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
 
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
 
5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
 
Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi, tespit edilen fırsatlar ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bunları zamanında Yönetim Kurulu’na raporlamak,
 
Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
 
Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,
 
Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
 
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi.
 
6.YÜRÜRLÜK
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
 
 
 
 
 

 

Emay İnşaat, projelerde ve projelere ait mimari detaylardaki değiştirme hakkını saklı tutar.
Tüm hakkı saklıdır © Emay İnşaat A.Ş. 2016